Archive for március, 2008

Józsa-DVSC 1-0 (0-0)

BeküldveHírek ekkor március 11th, 2008

Meglepetés az Mnk-ban

Új, emeletes iskola építése

BeküldveHírek ekkor március 5th, 2008

Az 1950-es évek elejére már kicsinek bizonyult az 1927-ben nagy erőfeszítéssel és nagy összefogással, Alsójózsa központjában felépített 3 tantermes, 2 tanítói lakásos iskola, pedig az egyik lakást tanteremként használták
A felső tagozat 4 tanulócsoportja állandóan délelőtt, az alsótagozat ugyancsak 4 tanulócsoportja állandóan délután tanult A tanulócsoportok nagy létszámúak voltak. (Domokos Karola tanítónő 2. osztályos csoportjában például 1953 őszén 53 gyerek volt)
Az épület középső helyisége - ami a napközi beindulása után tálalókonyha lett - volt a nevelői szoba és az igazgatói iroda is egyben. (A pedagógusok úgy fértek el a kicsi helyiségben, hogy a felsőtagozatban tanítóknak ki kellett jönni ahhoz, hogy az alsótagozatban tanítók bemehessenek.)
Baán Gabriella tanítónő 1. osztályos csoportja már nem fért el az iskola épületében. Egy volt hentesüzletben - a Buraiék házában - kaptak helyet
A másik első osztályos csoportnak dr. Cseterás Simonné volt a vezetője. A 3-4. osztályos gyerekeket Sándor Imréné tanítónő és Sándor Imre tanító tanították.
A felsőtagozatban sem voltak sokkal többen ekkor, mint az alsóban: Szendrei Béla igazgató, Balla Ernőné igazgató helyettes, dr. Wittman Ádám, Csatári Dezső, Szabó Imre és felesége, Szabó Imréné.
A pedagógusok egy része Debrecenből járt ki kerékpárral vagy vonattal (Cseterásné, Baán Gabriella, Domokos Karola és a Szabó házaspár) a többiek helyben laktak.

Tovább…

Kirándulások, táborozások az 1960-70-es években

BeküldveHírek ekkor március 5th, 2008

Az 1960-as évek gyermekeinek nem volt olyan természetes a kirándulás, mint manapság. Bizony nagy élménynek számított, ha az iskola pedagógusai egy-egy alkalommal szerveztek kirándulást s a szülők ki tudták fizetni a költségeket.
Szinte felejthetetlen volt a józsai gyerekeknek az 1960-ban szervezett Mátrafüredi kirándulás, hisz az egész vonatot mi foglaltuk el. (alsó és felsőjózsaiak együtt.) Akkor láttunk először hegyet! Néhány gyereknek ki is tört keze-lába, hisz nem tudta, hogyan kell lejönni a hegyoldalon. Ugyancsak nagy élmény volt az 1962. júl. 9-12 közötti budapesti kirándulás is, amikor megtekinthettük az Országházát, a Halászbástyát, s elmehettünk Csillebércre, Esztergomba és Visegrádra.
A legkiválóbb gyerekek jutalomképpen mehettek el különböző vezetőképző táborokba.
Iskolánkban a helyi táborozás alapjait Balogh Györgyné, Ila néni teremtette meg 1965-ben, majd Lévai Béla folytatta nagy lelkesedéssel.
Az első táborozók - 30 fő - a Monostori-erdőben igazi nomád körülmények között töltöttek el egy hetet. A tábor romantikájába - a természet lágy ölén - félelem is vegyült, hisz nem egyszer meg kellett védeni a tábort az éjszakai “támadóktól”. (A “támadók” volt tanítványok voltak.) Estenként a tűz pattogó hasábjai mellett Nagy Miklós vezetésével árnyképvetítés folyt, vidám csasztuskák éneklésével vertük fel az erdő csendjét.

Tovább…

Kulturális tevékenység az emeletes iskolában

BeküldveHírek ekkor március 5th, 2008

Az iskola tantestülete az új iskola átadását követő években-évtizedekben is nagy gondot fordított a kulturális tevékenységre. Balogh Györgyné, Domokos Karola, Farkas Rozália, Nagy Miklósné. Nagy Miklós - akkori pedagógusok - megtisztelő feladatnak tekintették a közösség szolgálatát. Fáradtságot nem ismerve azt akarták elérni, hogy a közösségen kívül maradt gyermekek vágyjanak a csapatba.
Munkájuk eredményeként igen szép eredmények születtek. 1961-ben Tóth Katalin 8. osztályos tanuló országos első díjat hozott szavalásból, a kővetkező évben az énektrió -tagjai: Dalmi Margit Kovács Mária, Pataki Piroska - jutott el Csillebércre. A triót Nagy Miklósné juttatta az országos sikerhez. Tanulmányi versenyeken is szépen szerepeltek a tanulók: Sánta Kálmán biológiából megyei, Tordai Zsófia kémiából országos, Szolnoki Tibor történelemből, földrajzból és matematikából jutott megyei versenyre.

Tovább…

Küldj egy képet

BeküldveHírek ekkor március 5th, 2008

Az 1927-ben épített iskola további sorsa

BeküldveHírek ekkor március 4th, 2008

Az 1970-es évekre az Alsójózsai (korábbi nevén Béke) utcai épületünk igen elhasználódott, megkopott,.folyamatos karbantartására a Józsa Nagyközségi Tanácsnak nem volt meg az anyagi fedezete, lehetősége.
A kisméretű tálalókonyha nem felelt meg a megnövekedett létszámú napközis csoportok kiszolgálására. A gyerekek ugyanabban a teremben ebédeltek, ahol tanultak, a termek délelőtt is, délután is foglaltak voltak. Zsúfoltak voltak a termek. A melléképület állapotát - ahol a WC is volt - a KÖJÁL mindig kifogásolta. Jogosan.
Az épület fokozatos rendbehozatalára Józsa Debrecen városhoz csatolásával kerülhetett sor. A segítségnyújtásban jelentős szerepe volt dr. Tar Károly akkori művelődési osztály vezetőnek.
Az Alsójózsai utcán történt szilárd burkolatú út építése sajnos “hátrányosan érintett” bennünket. A csapadékvíz elvezetését az útépítéssel egyidőben nem oldották meg. Ezért az út megépítésével - egy kiadós zápor után - több hektár területről az iskolaudvarra folyt a csapadékvíz. Évekig nagyon sokat szenvedtünk emiatt! Az épület s környékének elhanyagoltságát ez a probléma még tovább fokozta!
Nagyon sok levél megírása, számtalan fórumon való felvetés után végre 1990. novemberében hozzákezdtek a munkához, s 1991. június 10-én megtörtént a csapadékvíz elvezető rendszer műszaki átadása.

Tovább…

Átalakítások, korszerűsítések az “emeletes” iskolában

BeküldveHírek ekkor március 4th, 2008

1955-ben, az iskola átadásakor a fiú gyakorlati oktatás részére a műhelyek a pincében voltak A nem megfelelő szigetelés miatt a pincét elöntötte a víz. Az 1960-as évek végén emiatt már nem lehetett a gyakorlati foglalkozásokat a pincében tartani. Az akkori iskolavezetés úgy oldotta meg a problémát, hogy a tágas földszinti folyosó beépítésével kialakítottak két szükségtantermet. Most már volt hely műhely részére!
Az “új iskola” képe s rendeltetése azonban a folyosó beépítésével alaposan megváltozott. A tetszetős földszinti rész - ahol volt orvosi szoba, kapus szoba, előadói terem - csúnya lett. Inkább hasonlít ettől az átalakítástól raktárra, mint iskolára.
A földszinti folyosó beépítését követő 3. évben (1972-ben) elkészült a technikai műhely nagyméretű fiú- s kisebb, leányfoglalkoztató teremmel, és raktárakkal.

A pincét 1979-80-ban szigetelték, az iskola felújítása alkalmával.

Véglegesen megakadályozni a talajvíz feltörését Mizsák József kőműves mesternek sikerült 1984-ben.

Tovább…

Az iskola a rendszerváltás éveiben

BeküldveHírek ekkor március 4th, 2008

1985 után fellazult a régi rendszer az oktatásban is. Az iskolák fenntartásában az állam monopóliuma megszűnt Sokszínűvé vált az iskolarendszer: az önkormányzati tulajdonúak mellett megjelentek az egyházi, illetve az alapítványi iskolák is.
Ugyanakkor évekig tartó bizonytalanságok, megválaszolatlan kérdések sora kezdődött el. Például: Az iskolák finanszírozása milyen elvek alapján történik? Az állam előír kötelező feladatokat az önkormányzatoknak - még most sem lehet tudni pontosan, melyek ezek a kötelező feladatok. Bizonytalan az is, hogy a kötelező feladatok megoldásához garantálja-e az anyagiakat az állam. Az előző évek tapasztalata: az általános iskolákra kapott központi támogatást 15-20 %-kal az önkormányzatoknak kellett kiegészíteni.
A régi iskolarendszer fellazulása után is fenn kell, fenn kellene tartani az állami szabályozást, de az intézmények önállóságát is biztosítani kell. Bár az oktatási-nevelési intézmények önállósága sem lehet korlátlan, még akkor sem, ha a rendeltetésszerű működtetés költségeinek biztosítása helyett napjaink pénzügyminiszterei önállóságot kínálnak.
Az iskolák önállóságát korlátozó tényezők: 1. Az állam meghatározza a tartalmat a feltételeket. 2. A fenntartó önkormányzatok szintén korlátozó erővel lépnek fel. Megrendelők lehetnek az iskola irányában. Kell-e neki a program, amit az iskola nyújtani akar? Fedezi-e a költségeket? 3. Az iskolafelhasználók (szülők, tanulók, a közvetlen társadalmi környezet) szintén beleszólnak az iskola dolgaiba. De még napjainkig sem tisztázott, hogy pontosan mibe és milyen mértékig?

Tovább…

Költségvetés a rendszerváltás éveiben

BeküldveHírek ekkor március 4th, 2008

Az 1987-88-as tanév az első nehéz gazdasági év. 20 %-kal csökken az iskolák karbantartására fordítható összeg.
1987. szeptember 1-től, a tálalókonyha átadásával egy időben, az Alsójózsai utca 8. szám alatti épületünkbe is kaptunk egy fűtő-karbantartói állást. Az állásra Szoboszlai Istvánt alkalmaztuk.
Társadalmi munka végzésére ebben az évben kaptunk 50000 Ft-ot.(Ez azt jelenti, hogy csak anyagot vásárolhattunk a pénzből, munkabért nem fizethettünk belőle.) Az 50000 Ft-ból kéményépítéshez és csempézéshez szükséges anyagot vásároltunk. Az épület egy részében kiépített etázsfűtéshez az új kéményt Szoboszlai István építette és a melléképület rendbehozatalát is ő kezdte el, majd Sári István folytatta.
A Szülői Munkaközösség segítségével festettünk ki egy tantermet és az előteret. A tálalókonyha meszelését 1988 óta a konyhai dolgozók végzik.

Tovább…

Rendszerváltás az oktatásban

BeküldveHírek ekkor március 3rd, 2008

1989 nyarán nyílt lehetőség az idegennyelv tanításban a váltásra. Nem lett kötelező az orosz nyelv tanulása. Az 1989-90-es tanévben dr. Lévai Béla segített ki bennünket, az akkori két 4. osztályban ő kezdte el tanítani az angol nyelvet. (Az 1975-76-os és 1976-77-es tanévben már vezetett fakultatív angol nyelvtanfolyamot az iskolában 15, majd 30 gyermek számára.)
Orosz szakosaink ezzel egyidőben bekapcsolódtak a részükre szervezett átképzésekbe. Soltészné Bácsi Ágnes angol, Kissné Tácsik Mariann pedig német nyelvből iratkozott be az intenzív nyelvtanfolyamra.
Az 1990-91-es tanévtől Soltészné Bácsi Ágnes folytatta az angol nyelv tanítását középfokú nyelvvizsgával 1995. szeptemberétől pedig diplomával.
Sajnos, Kissné Tácsik Mariann - akire a német nyelv tanítását alapoztuk - időközben elköltözött. A német nyelv tanítása egészen 1995. szeptember 1-ig gondot okozott az iskolában.
Az 1993-94-es tanévben Kozmáné Czeglédi Ildikó is elkezdte a KLTE angol kiegészítő szakán a tanulást. Jelenleg utolsó éves.

Tovább…