Józsa Község Dolgozó Népe csatlakozik a megalakult debreceni Szocialista Forradalom Bizottmányhoz.

Józsa népe csatlakozik a Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmányhoz
1956 október 27.
A kiadott 27 pontban foglalt kiáltványt részben elfogadja, részben pedig móddosítja és egy pár kérdessel pedig kibővíti.

 1. A szovjet hadsereg hazánkban tartózkodó egységeit a rend helyreállítasa után Magyarország terilleteről vonják ki. A község dolgozó népének egyöntetű kérelme az, hogy Szovjetunió hazánkat azonnal hagyja el, és jelenben a felkelőkkel szemben a fegyverét azonnal tegye le.
 2. Uj választójogi törvényt kell létrehozni, melynek alapelve egyenlő, titkos és közvetlen. A község dolgozó népének kérelme az, hogy legalább 3. párt induljon el, mert egy pártban választani nem tud.
 3. Magyarország jelenlegi cimerét meg kell szüntettni és helyette a Kossuth cimert kell helyette iktattni. Józsa község dolgozó népe egyetért véle, hogy a régi alkotmányunkat tiszteletben fogjuk tartani és elfogadja.
 4. a Honvédseg egyenruházatát jelenlegi formájában meg kell szüntetni, és helyette a Magyar Nemzeti hagyományoknak megfelelő egyenruhát kell rendszeresíteni. Józsa község dolgozó népe helyesli annál is inkább, mert már nem lehetett megismerni, amikor egy katonát látott, hogy magyar katonát látott, vagy pedig egy szovjetet.
 5. Március 15. ünnepnappá, október 6.ot a nemzeti gyásznapjává koll nyilvánitani.
  Józsa Község dolgozó népe egyetért véle kibővíti azzal, hogy a jelenben októher 23.tól kezdve a mai napig a felkelők harcos emlékére nemzeti ünneppé kell nyilvanitani, valamint augusztus 20. ne alkotmány ünnepe legyen, hanem szent István király ünnepe legyen.
 6. Karácsony, húsvét és pünkösd másodnapját üneppé kell nyilvanitani. Józsa Község dolgozó népe egyetért véle kibőviti azzal, hogy nagypéntek, áldozócsütörtököt is ünneppé kell nyilvanitani, valamint urnapját, valamint bővíti még azzal, hogy szabad vallás gyakorlást és hitoktatást kér, de nem ugy betartani, mint ezidaig volt a szabadvallás gyakorlás.
 7. A falu helyi vezetőit a nép titkosan és közvetlenül válassza meg. Józsa Község dolgozó népe egyetért véle, azzal a kikötéssel, hogy minden vezető állásban legalább 2.3. legyen jelölve és abból az elrendelt titkos választással választják meg.
 8. A volt falusi olvasóköreket, népházakat és népkönyvtárakat eredeti rendeltetésüknek vissza kell adni és helyre kell állítani.
  Józsa Község dolgozó népe egyetért véle, kibővíti azzal, hogy a helyi községekben olvasókör vagy kultúrház nincsen, rövid időn belül létesítve legyen.
 9. Az egyéni dolgozó parasztoknak gazdasági jellegü testületi alapon működőérdekképviseleti szervet kell létrehozni.
  Józsa Község dolgozó egyemberként egyetért véle, azzal a kikötéssel, hogy ennek is a vezetőit általános, titkos választassal kell megválasztani.
 10. A Földművesszövetkezeteknél valóságos önkormányzatot kell megvalósítani, szövetkezeti tagsag közvetlenül válassza a vezetőit. Józsa község dolgozó népe a Földművesszövetkezet vezetésével megelégedve nem volt, előszörazért, mert ügyvezetőt mindig máshonnan küldtek, továbbá a vezetőségek nem titkosan voltak választva és minden leltárnál az üzleteknél 10-15 ezer Ft. defisz volt s Így egy évben több, mint 100 ezer Ft. ráfizetés volt és a dolgozó nép an kérné, hogy a Főbolt maradjon meg, a kisboltok pedig arra, hogy így is más szegény embereknek a lakásaiban vannak, hogy ezeket megszüntetni és helyette azoknak a volt raszoruló kiskereskedőknek az iparengedelyt kiadni, akiktől 1952. évben államosítás folytán igénybe lett véve.
 11. A kenyérgabona és hizottsertés kötelezőbeadás kivételével az összes cikkek kötelezőbeadását január 1.től el kell törölni a sertés magánvágás után zsirbeadást azonnal
  el kell törölni a kenyérgabona és az hizott sertés kötelező beadását 1958.január 1.től meg kell szüntettni.
  Józsa Község dolgozó népe a magánvágások valmint a zsirbeadással egyetért de nem ért azzal egyet, hogy hizottsertést és kenyérgabonát , csak1958 január1.től kell megszüntetni, hanem azt kéri, hogy a kenyérgabonát és a hizottsertést azonnal, szüntessék meg, tekintettel arra, hogy a dolgozó nép kérelme az, hogy 1945.től 1956.ig 11.éven keresztül éppen elég volt a beadásból.
 12. Az álltvágások engedélyhez valo kötését a szarvasmarha kivételével meg kell szüntettni a fakitermelési engedélyhez való kötését szintén megg kell szüntettni.
  Józsa Község dolgozó népe a 12. ponttal egyetért azzal a kivétellel, hogy szarvasmarhát is legalább hetenként engedéllyel a községben vágjanak le, mert ime, 5..6 esztendeje már, hogy szarvasmarha községekben vágva nem volt, valamint kérik azt is , hogy lakodalomra, vagy keresztelőre egy selejt borjut, akár üsző, akár bika a dolgozó nép sajátjából levághassa.
 13. A szabadfelvásárlás kötelező jellegét szüntessék meg. Józsa község dolgozó népe ezzel a ponttal egyetért, de kibőviti azzal,hogy a jövőben szabad buza, szabadkukoricabeadási kötelezettség ne legyen hivatkozván arra, hogy a dolgozó nép felesleges termelvényeit, ugyis a szabad piacra bocsájtsa.
 14. A kötelező beadásnál az árakat a termelési költségeknek megfelelően kell meg állapitani.
  Józsa községdolgozó népének megállapitása szerint erre a pontra szükség nincs, tekintettel arra, hogy a jövőben beadást nem óhajt adni
 15. A mezőgazdasági termékek begyüjtésének