A FELSŐJÓZSAI LELETEK

A Felsőjózsán talált balta alakú amulett csupán egyetlen lelet, amely figyelmünket a gepidákra /ill. a vandálokra/ irányítja. A temető korának és etnikai hovatartozásának pontosabb meghatározásához azonban szükség van további leletekre, további sírok feltárására. Fontos volna ez azért is,mert ettől a germánnak vélt temetőtől / köznépi temetkezőhelytől/ nyugatra /kb. 400 méterre, Sillye Gábor és a Barakonyi utca sarkán/ egy másik temetőt is ismerünk, melynek környékéről szórványleletként valóban szarmata kerámia került elő.
Bodai utca északi végéről szintén vittek /Bocsi Józsefék/ szarmata edényt a múzeumba, az azonban nincs tisztázva, milyen kapcsolatban lehet ez a lelet az utca nyugati oldalán megbolygatott, a lelőhelytől mintegy 150 méterre fekvő temető sírjaival.
A Krisztus utáni I. század végén Tacitus történetíró híradása szerint - miközben a szarmaták (”Iazyges”) az Alföld jelentős részét benépesítették - a vandálok és gepidák még a Kárpátoktól északra, a Visztula folyó vidékén éltek: a vandálok az Odera és a Visztula középső folyása között, a gepidák pedig a Visztula torkolatvidékén, a Balti-tenger partján. A gepidák 269-ben jelentek meg a Kárpát-medencében, s telepedtek le a Felső-Tisza vidékén, Dácia északnyugati peremén, nyugat felé szorítva a már korábban beköltözött vandálokat. Az útvonal, amelyen a germánok érkeztek, az a régi kereskedelmi út, mely a népvándorlás korában hosszú évszázadokra hadi úttá változott.
Pavle Ivic jugoszláv professzor szerint egyes délszláv törzsek, elsősorban a szerbek ősei szintén ezen az útvonalon költöztek a Kárpátok vidékéről a balkáni Morava folyó völgyébe, Moráviába./Párhuzamot von a magyar Debrecen, szerbül Debrecin, a szerbiai Debrc, a makedóniai Debra és a hercegovinai Dabra helységnevek között./
Valószínű, hogy a helyenként lemaradó, letelepülő szláv néptöredékek keveredtek el a helybeli gepida /teut-/ és avar lakossággal, s a Tiszántúlon előforduló szláv /tót/ eredetű földrajzi nevek tőlük erednek, nem pedig egy később visszatelepülő, hódító bolgár- “szláv” etnikumtól.