NÉHÁNY BEJEGYZÉS A VÉNKERTI JEGYZŐKÖNYVBŐL

Az 1835-dik esztendőben 5 Novem. Az Méltóságos Vai Dienes és Tekintetes Irinyi András Földes Uraság prédiumán és Tekintetes Pazonyi Elek Lászlóné Földes Asszonyság prédiumán és Tekintetes Németi András Földes Uraság prédiumán lévő Közönséges Kertségek egy akarattal közönségesen aszt allapitotak meg hogy csak Utána midég Valamig az kertek ekzisztálnak Soha egy más meg egyezése nélkül Soha egy kertség nek sem lész szabad az szüretet meg határozni sőt szüretelni meg nem engedtetik külön ben a mék kertség tsak omaga meg határozásából szürne anak büntetése lészen 40 ezüst forint mejnek fele Légyen az Földes Uraságoké fele pedig az meg álló feleké melyet erőssen bizonyitunk az Nevünk alávaló irásával. Az Méltóságos Vai Dienes és Tekintetes Irinyi András Földes Uraságok nak fel Vigyázója Borsi Imre. A T Pazonyi Elek Lászlóné Aszonság Latusán levő K G Balog István, Kertesgazda Varga Pál. A T Nemeti András Földes Úr részén K G Nagy János. Méltóságos Vaji Dihenes úr részén ker G. Géder Miháj,Kopányi János. T Németi András úr prédiumán Lévő K G Arany Pál M K. A Tttes Nemet András Részén Levő K. K. Gazda Szántai János M K
1843dik Esztendőben 17dik November. Én Beretz Mihály el attam Az Tekintetes Elek Lászlóné Aszszónyság latússán Boda János úramna 100 azaz Szád huszón öt váltó fórintókón a Melyet betsülettel megis fizettük 2 hatt tsebres hórdó egy fél fenekü hordóval.
1844dik Esztendőben Én Bika Mihály által vettem az édes atyámtól az Öreg Jósa Szentgyörgyön lévő egy nyilas földjét a testamentom szerént hogy hólta napjáig eltartom és godját viselem tisztességesen. Ezen írásával bizonyítom K G Balog Jánós M K, Én Bika Mihály M K (= magánkezűleg).
Én Jene Istváne általatam az az Ventutskós kertbeli Egy nyilas szőlome Borus Istváne leányomnak 1844dik Esztendőben október 3dikán.
Az 1845dik Esztendő Mártius 15dik Napján az Szentgyörgyi Jósa Vén Kertben engem Szabó Sándort el Választott az Betsületes Kertség Kert Gazdának. Ugyan akor el Választódott Tizedesnek Arany Sándor.Ugyan akor el Választódott Csösznek Mólnár Mihály.
A’ mai alóll irtt napon Ns Pálfalvi István Úr, a közte ’s felesége Szabó Sára Asszony közt keletkezett egyesség folytába, bitrokába lévő három nyilas szőllejéből két és fél nyilas szőllőt a rajta lévő pajtával együtt, említett felesége ’s gyermekei részökre által engedett, ’s birtokba botsájtott.Költt Jósa Sz. Györgyön Július 7én 1845.
Alább írt adom Tudtokra a kiknek illik hogy Én Beleszi György és Feleségem Tóth Susánna az Jósa Szentgyörgyi Vén kertben az T.s. Elek Lászlóné Aszonyság Látusán meg vettük az Arany Sándor Uram egy az az 1 nyilas Szölejét ötszázkilentzven azaz 590 Váltó forintokon 3 hordóval és egy nagy kádal ’s kád alá való kádal, putonal, lihóval együtt olya módal hogy most az meg Egyezéskor adunk 100 Bankó Forintott az többi hátra való Részét pedig u.m. 490 R.s. Forintokat az Reánk jövő Pünköst második Napjára Minden Haladék nélkül tartozom ki fizetni melyről is adjuk ezen contraktuális Levelünket Mi Vevő felek Beleszi György M K. Feleségem Tóth Susána M.K. X. adó fél Arany Sándor M K. Én Ellöttem Szabó Sándor K. G.
Ano 1847dik Esztendő Mártius 30dik Nap.

Aláb irtak adjuk tútokra akiknek illik hogy én Takaró Mihájné Miháj fijam meg egyezésével Egyenlő akaratal elatunk egy nyilas Szöllöt mint SzomSzédnak antal ferentz uramnak és Felesége tót márijának 300 az az háromSzázhusz forintokért oj feltételek alat hogy Vinkolumúl tészünk 40 pengő forintokat hogy is amék fél másol tartozik a vinkolomot meg fizetni meljnek is harmadrésze a földesuraságé harmad része a megálló félé, harmadrésze az betsülletes kertségé melj sumából fel is vetem készáz forintot Százhusz forintat pedig fizetetLen marad Máljus elsö napjajig akor tartozik a vevő fél megfizetni minden haladék nélkül edínyt adok vele négy hordó két kád egy pútony egy lihú egy nyomózák.
Melj is elötem történt mint kert gazda Varga György 1851dik.

Alább írt adom tudtokra akiknek illik hogy meg Boldogult Varga György Édes Atyánkról marat rám Varga Bálintra és feleségem Sebestén Juliánára az ugy Nevezett Szentgyörgyi Jósa vén kertben az T.s. Elek Pál Úr Látusán az Bikfalvi Aszonyom Szomszédságában egy az az 1. Nyilas Szőlő az Atyafijak meg egyezésével és az Betsületes kertség meg Betsülésével öt az az 5 sz6áz Bankó forintokon. Ano 1851 dik Év Június 17dik Napján.