Előszó

Ez a kötet első olyan kiadásban megjelent mű, amely kí­sérletet tesz Józsa történetének összefoglalására.
Létrejöttét indokolta, hogy ez évben ünnepeljük községgé nyilvánításunk centenáriumát, s egyre többen sürgették; lehetővé kell tennünk településünk történetének megismerését. E sürgetéseket figyelembevéve, — vállalva az ügy anyagi kihatását — tanácsülésünk dön­tést hozott, s ennek alapján felkértünk egy kollektívát e munka elvég­zésére. A. mű elkészült, s mi köszönetet mondunk e kollektívának, hogy az általunk kért rövid határidő ellenére vállalta a kutatói és szerzői munkát, de köszönetet szeretnénk mondani azoknak az elv­ társainknak is, akik kezdeményezték, majd a későbbiekben lelkes közreműködésükkel támogatták a helyi anyaggyűjtést, s ezzel jelentősen hozzájárultak a kiadvány megjelentetéséhez.
Száz évről szól ez a könyv, amelyet az olvasó kezében tart.
Száz év nem sok és nem kevés, de aki fáradtságot vesz arra, hogy végig olvassa lapjait e műnek, megismerheti apáink, nagy­ apáink kerekített háromnegyed százados küzdelmét a kapitalizmus ko­rában. De nemcsak az ő nehéz életkörülményeikről, néha már-már re­ménytelen erőfeszítéseikről alkothat képet az olvasó, hanem 1944. ok­tóber 22-e, felszabadulásunk óta eltelt 28 évünk nagyszerű tenniakarásairól és eredményeiről is.
Kívánatosnak látszik, hogy tanulva a múltból és erőt merít­ve eddigi sikereinkből - s gondoljuk ebben segíteni fog ez a könyv is még világosabban látva, még célratörőbben haladjunk előre saját köz­ségünkben is a szocializmus teljes felépítésének útján, hozzájárulva ezzel a magunk frontján hazánk és az egész haladó világ erejének növeléséhez.
E gondolatok jegyében adjuk közre, és ajánljuk községünk lakóinak figyelmébe kiadványunkat.
Horváth Sándorné Józsa Nagyközség Végrehajtó
Bizottságának elnöke